Ładowanie

Formularz reklamacyjny

  1. Klient

  Prosimy o podanie prawidłowego numeru konta bankowego - 26 cyfr, bez spacji i liter.

  2. Przedmiot reklamacji
  Akceptujemy plik PDF lub JPG do 3MB wagi.  3. Zgłoszenie reklamacji

  Prosimy o dokładny opis wad i okoliczności ich powstania.


  4. Działa naprawcze / Żądanie reklamującego


  5. Ogólne warunki składania i uznania reklamacji

  1. Firma Werk Mebel - Anna Lewicka-Godula z siedzibą przy ulicy Braniborskiej 14 we Wrocławiu udziela gwarancji sprawnego działania produktów zgodnie z warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi opisanymi w ich instrukcjach obsługi.
  2. Gwarancja ma charakter czasowy. Różne produkty i ich części składowe podlegają gwarancji w różnym zakresie oraz okresie obowiązywania. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat lub pięciu lat od wydania tego Towaru Klientowi (zależnie od zakupionej linii mebli kuchennych).
  3. Wady i uszkodzenia produktu powinny być każdorazowo zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu. Nie należy kontynuować użytkowania produktu w przypadku wykrycia jego wady lub uszkodzenia, gdyż może to pogłębić wadę czy uszkodzenie, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Produkt należy zabezpieczyć na czas rozpatrywania procesu reklamacji, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi Producenta lub Sprzedawcy.
  4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów wynikającego z eksploatacji oraz uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych, w tym rozdarć, pęknięć, rys, odpryśnięć, wgnieceń, spęcznień itp. powstałych z winy użytkownika. Gwarancja nie obejmuje również płowienia i zmiany barwy naturalnych materiałów (drewno, fornir, granit, kwarcyt naturalny, łupek), powstałych w wyniku długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne, wad spowodowanych nieprawidłową konserwacją mebla/blatu np. czyszczeniem silnymi detergentami, uszkodzeń termicznych, elektrycznych i spowodowanych kontaktem z cieczami, a także wad i uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek i modyfikacji.
  5. Sprzedawca i Producent nie odpowiadają za szkody i straty wynikające z niemożliwości korzystania z produktu będącego w naprawie.
  6. Produkty przekazywane do reklamacji powinny zostać uprzednio wyczyszczone.
  7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
   • upływ terminu gwarancji;
   • dokonywanie napraw i/lub modyfikacji poza firmą Werk Mebel - Anna Lewicka-Godula;
   • nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
   • używanie produktu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także innych następstw.
  8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta zależnie od możliwości produkcyjnych oraz serwisowych.
  9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 530 538 538 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne) lub wysyłając e-mail na adres reklamacje@werkmebel.pl

  6. Zdjęcia

  Jeżeli posiadasz dokumentację zdjęciową, prosimy o jej dołączenie.

  Formularz akceptuje maksymalnie 10 zdjęć w rozszerzeniu .jpg / .jpeg / pdf i wadze pliku do 250 kB każdy.

  Musisz załączyć minium 3 zdjęcia.